Tagged: โปรแกรมชุมนุม

0

โปรแกรมเลือกชุมนุมออนไลน์

ผู้พัฒนาโปรแกรมเลือกชุมนุมออนไลน์ นายสมศักดิ์ เล้าหิน ครูผู้ช่วย โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ จัดทำขึ้นเพื่อลดภาระงานของครูในการจัดเลือกกิจกรรมชุมนุม ติดตามเช็ครายชื่อนักเรียนแต่ละคน และกิจกรรมชุมนุมในแต่ละห้อง รายชื่อนักเรียนในชุมนุม และนักเรียนที่ยังไม่มีกิจกรรม เพื่อเป็นการลดภาระงานดังกล่าวทางข้าพเจ้าจึงได้จัดทำ Web App ขึ้น