Tagged: เกมส์

0

กิจกรรมใช้แบบทดสอบด้วยเกมส์ quizizz.com

ในการทดสอบนักเรียนเมื่อได้เรียนจบบทเรียน หรือ หน่วยการเรียนรู้บางกิจกรรมจะใช้เกมส์แบบทดสอบออนไลน์ ที่ชื่อว่า quizizz.com มาจัดกิจกรรมทำให้ผู้เรียน ตื่นเต้น เกิดความกระตือรือร้น อยากที่จะเรียนยิ่งขึ้น วิชา : การสร้างงานกราฟิก ม.5 ปีการศึกษา 1/2560