Tagged: อบรม

0

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูเชิงระบบ

27-28 ธันวาคม 2559 ทางมหาวิทายาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดอบรมการพัฒนาศักยภาพครูเชิงระบบ โดยเส้นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ศตวรรษที่ 21