Tagged: สร้างเว็บไซต์

0

การใช้งาน quizlet live เกมส์ทดสอบกิจกรรมกลุ่ม

Quizlet.com สามารถจัดกิจกรรมกลุ่มให้นักเรียนได้ร่วมกันทดสอบบทเรียน โดยการทำงานในส่วน Live มีดังนี้ ระบบจะสุ่มกลุ่มให้ผู้เรียน ทำให้ได้กลุ่มผู้เรียนคละความรู้ ความสามารถ ภายในกลุ่มจะมีคำถามที่เหมือนกัน แต่… แต่ละคนจะได้คะตอบที่ต่างกัน … โดยจะมีคำตอบเพียง 1 คำตอบที่ถูกต้องอยู่ที่ใครคนใดภายในกลุ่ม หากตอบผิดจะเริ่มเกมส์ใหม่ (เป็นการทบทวนเนื้อหาในตัว)