Tagged: พัฒนาผู้เรียน

0

โครงการพัฒนาผู้เรียน “การใช้สื่อโซเชียลอย่างฉลาด”

ในภาคเรียนที่ 2/2559 ข้าพเจ้านายสมศักดิ์ เล้าหิน ได้จัดทำโครงการการพัฒนาผู้เรียน 1 เรื่องคือ การใช้งานสื่อโซเชียลอย่างฉลาด เพื่อกระตุ่นเตือนนักเรียน ให้มีความตระหนักถึงการใช้งานสือสังคมออนไลน์ ปัจจุบันที่มีทั้งคุณค่า และโทษ การจัดกิจกรรมจะจัดเป็นกลุ่ม นักเรียนชั้น ม.2/4