Tagged: ดูงาน

0

ศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

27 ม.ค. 2560 ข้าพเจ้าได้เดินทางไปศึกษาดูงาน จากการเรียน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่