Tagged: การจัดการเรียนรู้

0

ศึกษาการจัดการเรียนรู้ผู้พิการทางสายตา ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ 30-7-60

30 ก.ค. 60 คณะป.บัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 16 กลุ่ม 2 และ 3 ร่วมศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้พิการทางสายตา ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี