Tagged: กราฟิกด้วยมือ

0

ผลงานนักเรียน “กราฟิกด้วยมือเปล่า”

การจัดกิจกรรมโดยให้นักเรียนได้รู้จักการสร้างงานกราฟิกด้วยมือเปล่า โดยใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หนังสือ เก่าๆ โดยการตัดแปะ ข้อความ รูปภาพ สร้างเป็นเรื่องใหม่ …. รายวิชา: การสร้างงานกราฟิก ม.5