krubill.com Blog

0

โครงการพัฒนาผู้เรียน “การใช้สื่อโซเชียลอย่างฉลาด”

ในภาคเรียนที่ 2/2559 ข้าพเจ้านายสมศักดิ์ เล้าหิน ได้จัดทำโครงการการพัฒนาผู้เรียน 1 เรื่องคือ การใช้งานสื่อโซเชียลอย่างฉลาด เพื่อกระตุ่นเตือนนักเรียน ให้มีความตระหนักถึงการใช้งานสือสังคมออนไลน์ ปัจจุบันที่มีทั้งคุณค่า และโทษ การจัดกิจกรรมจะจัดเป็นกลุ่ม นักเรียนชั้น ม.2/4 

0

ชุมนุมหุ่นยนต์

ในภาคเรียน 2/2559 ครูสมศักดิ์ เล้าหิน และครูกานต์ชนก สิงห์ชู เปิดกิจกรรมชุมนุม เพื่อพัฒนาผู้เรียนที่มีความชื่นชอบในด้านการเขียนโปรแกรมและประกอบหุ่นยนต์ โดยจัดกิจกรรมใช้หุ่นยนต์ IPST SE และ C/C++ Robot Simulator ในการทดสอบ ทดลองการเขียนโปรแกรม

0

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูเชิงระบบ

27-28 ธันวาคม 2559 ทางมหาวิทายาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดอบรมการพัฒนาศักยภาพครูเชิงระบบ โดยเส้นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ศตวรรษที่ 21

0

ศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

27 ม.ค. 2560 ข้าพเจ้าได้เดินทางไปศึกษาดูงาน จากการเรียน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 

0

ศึกษาดูงาน “โรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ” โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ จ.ตรัง

ศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ ณ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ จ.ตรัง วันที่ 9 เมษายน 2560 

0

ผลงานนักเรียน “กราฟิกด้วยมือเปล่า”

การจัดกิจกรรมโดยให้นักเรียนได้รู้จักการสร้างงานกราฟิกด้วยมือเปล่า โดยใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หนังสือ เก่าๆ โดยการตัดแปะ ข้อความ รูปภาพ สร้างเป็นเรื่องใหม่ …. รายวิชา: การสร้างงานกราฟิก ม.5

0

การใช้งาน quizlet live เกมส์ทดสอบกิจกรรมกลุ่ม

Quizlet.com สามารถจัดกิจกรรมกลุ่มให้นักเรียนได้ร่วมกันทดสอบบทเรียน โดยการทำงานในส่วน Live มีดังนี้ ระบบจะสุ่มกลุ่มให้ผู้เรียน ทำให้ได้กลุ่มผู้เรียนคละความรู้ ความสามารถ ภายในกลุ่มจะมีคำถามที่เหมือนกัน แต่… แต่ละคนจะได้คะตอบที่ต่างกัน … โดยจะมีคำตอบเพียง 1 คำตอบที่ถูกต้องอยู่ที่ใครคนใดภายในกลุ่ม หากตอบผิดจะเริ่มเกมส์ใหม่ (เป็นการทบทวนเนื้อหาในตัว)