krubill.com Blog

บทที่ 1 พื้นฐานวิดีโอ – ความรู้พื้นฐานวิดีโอ 0

บทที่ 1 พื้นฐานวิดีโอ – ความรู้พื้นฐานวิดีโอ

สรุปบทเรียนเรื่องพื้นฐานวิดีโอด้วยกระดานสนทนาออนไลน์ Padlet 1. วีดิโอ (Video)คือ อะไร ? 2. สรุปชนิดวีดิโอ อนาล็อก และดิจิทัล 3. Frame Rate (เฟรมเรท) fps คือ อะไร ? 4. สรุป คุณภาพ ความละเอียดของวีดิโอ 5. สรุป ไฟล์ วีดิโอ กับการใช้งาน 6. สรุปการนำวีดิโอไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ 7. สรุปการนำวีดิโอไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

0

ข้อตกลงการเรียน

รายวิชาการสื่อสารและการนำเสนอ (Communication and Presentation) : IS2 รายวิชาเพิ่มเติม  จำนวน  1.0  หน่วยกิต  รหัสวิชา  I22202  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1   ภาคเรียนที่ 2 ครูผู้สอน นายสมศักดิ์  เล้าหิน   สื่อที่ใช้ กลุ่ม Facebook เพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างครู นักเรียน และเพื่อนในชั้นเรียน เพื่อประกาศผลคะแนน ติดตามคะแนน งานค้างต่างๆ นักเรียนเข้ากลุ่ม Facebook : IS2...

0

1.1 หลักการเขียนรายงาน

หลักการเขียนรายงานทางวิชาการ 1. หลักการเขียนรายงานทางวิชาการ ส่วนประกอบของรายงานทางวิชาการ มีลักษณะ ดังนี้ 1.1 ส่วนประกอบตอนต้น มีส่วนประกอบตามลำดับดังนี้ 1.1.1 หน้าปก (ปกนอก) 1.1.2. หน้าชื่อเรื่อง (ปกใน) 1.1.3. คำนำ (กิตติกรรมประกาศ) 1.1.4. สารบัญ 1.1.5. สารบัญตาราง 1.1.6. สารบัญภาพประกอบ 1.2 ส่วนประกอบตอนกลาง (เนื้อเรื่อง) เป็นส่วนสำคัญที่สุดของรายงาน แบ่งแยกเนื้อหาที่เขียนเป็นบทอย่างมีระบบระเบียบ ตามลำดับ รายงานทางวิชาการมีโครงสร้างมาตรฐาน 5 บท คือ...

0

คำอธิบายรายวิชา – IS2

รายวิชาการสื่อสารและการนำเสนอ (Communication and Presentation) : IS2 รายวิชาเพิ่มเติม  จำนวน  1.0  หน่วยกิต  รหัสวิชา  I22202  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1   ภาคเรียนที่ 2

0

บทที่ 0 บทนำ – การตัดต่อวิดีโอ

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม วิชา ว31294 การตัดต่อวิดีโอ                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/6 เวลา  40  ชั่วโมง      สอนโดย นายสมศักดิ์  เล้าหิน

0

บทที่ 0 ข้อตกลงการเรียน – การตัดต่อวิดีโอ 4/6

รหัสวิชา :  ว31294 ชื่อวิชา :  การตัดต่อวิดีโอ                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/6 เวลา  80  ชั่วโมง      สอนโดย นายสมศักดิ์  เล้าหิน

0

บทที่ 0 ข้อตกลงการเรียน – การออกแบบและเทคโนโลยี

รหัสวิชา :  ว32292 ชื่อวิชา :  การออกแบบและเทคโนโลยี ม.5                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5                                             เวลา  40  ชั่วโมง      สอนโดย นายสมศักดิ์  เล้าหิน

บทที่ 0 บทนำ – การออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 0

บทที่ 0 บทนำ – การออกแบบและเทคโนโลยี ม.5

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม วิชา ว32292 การออกแบบและเทคโนโลยี ม.5                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5                                             เวลา  40  ชั่วโมง      สอนโดย นายสมศักดิ์  เล้าหิน

0

หุ่นยนต์ KTS ได้ไปต่อระดับภาค 2 รายการ แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 67

ทีมหุ่นยนต์ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ จากจำนวน 6 ทีมได้ไปต่อ ระดับภาคใต้ ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 ทีม คือ หุ่นยนต์ระดับกลาง ม.ปลาย โครงงานสมองกลฝังตัว ม.ปลาย วันที่ 10 พ.ย. 2560

0

นักเรียนรับทุน NSC 2018 ณ มอ.หาดใหญ่

นักเรียน 3 ทีมผ่านการคัดเลือกโครงการพัฒนาซอฟแวร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ในรอบที่ 1 มารับทุนเพื่อพัฒนาโครงการจำนวน 3000 บาท ณห้องประชุมมงคลสุข  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ วันที่ 9 พ.ย. 2560