Category: 2/2559

0

โครงการพัฒนาผู้เรียน “การใช้สื่อโซเชียลอย่างฉลาด”

ในภาคเรียนที่ 2/2559 ข้าพเจ้านายสมศักดิ์ เล้าหิน ได้จัดทำโครงการการพัฒนาผู้เรียน 1 เรื่องคือ การใช้งานสื่อโซเชียลอย่างฉลาด เพื่อกระตุ่นเตือนนักเรียน ให้มีความตระหนักถึงการใช้งานสือสังคมออนไลน์ ปัจจุบันที่มีทั้งคุณค่า และโทษ การจัดกิจกรรมจะจัดเป็นกลุ่ม นักเรียนชั้น ม.2/4 

0

ชุมนุมหุ่นยนต์

ในภาคเรียน 2/2559 ครูสมศักดิ์ เล้าหิน และครูกานต์ชนก สิงห์ชู เปิดกิจกรรมชุมนุม เพื่อพัฒนาผู้เรียนที่มีความชื่นชอบในด้านการเขียนโปรแกรมและประกอบหุ่นยนต์ โดยจัดกิจกรรมใช้หุ่นยนต์ IPST SE และ C/C++ Robot Simulator ในการทดสอบ ทดลองการเขียนโปรแกรม

0

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูเชิงระบบ

27-28 ธันวาคม 2559 ทางมหาวิทายาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดอบรมการพัฒนาศักยภาพครูเชิงระบบ โดยเส้นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ศตวรรษที่ 21

0

การใช้งาน quizlet live เกมส์ทดสอบกิจกรรมกลุ่ม

Quizlet.com สามารถจัดกิจกรรมกลุ่มให้นักเรียนได้ร่วมกันทดสอบบทเรียน โดยการทำงานในส่วน Live มีดังนี้ ระบบจะสุ่มกลุ่มให้ผู้เรียน ทำให้ได้กลุ่มผู้เรียนคละความรู้ ความสามารถ ภายในกลุ่มจะมีคำถามที่เหมือนกัน แต่… แต่ละคนจะได้คะตอบที่ต่างกัน … โดยจะมีคำตอบเพียง 1 คำตอบที่ถูกต้องอยู่ที่ใครคนใดภายในกลุ่ม หากตอบผิดจะเริ่มเกมส์ใหม่ (เป็นการทบทวนเนื้อหาในตัว)

0

กิจกรรมใช้แบบทดสอบด้วยเกมส์ quizizz.com

ในการทดสอบนักเรียนเมื่อได้เรียนจบบทเรียน หรือ หน่วยการเรียนรู้บางกิจกรรมจะใช้เกมส์แบบทดสอบออนไลน์ ที่ชื่อว่า quizizz.com มาจัดกิจกรรมทำให้ผู้เรียน ตื่นเต้น เกิดความกระตือรือร้น อยากที่จะเรียนยิ่งขึ้น วิชา : การสร้างงานกราฟิก ม.5 ปีการศึกษา 1/2560