Category: 1/2560

0

ศึกษาดูงาน “โรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ” โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ จ.ตรัง

ศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ ณ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ จ.ตรัง วันที่ 9 เมษายน 2560 

0

ผลงานนักเรียน “กราฟิกด้วยมือเปล่า”

การจัดกิจกรรมโดยให้นักเรียนได้รู้จักการสร้างงานกราฟิกด้วยมือเปล่า โดยใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หนังสือ เก่าๆ โดยการตัดแปะ ข้อความ รูปภาพ สร้างเป็นเรื่องใหม่ …. รายวิชา: การสร้างงานกราฟิก ม.5

0

กิจกรรมกลุ่มออนไลน์ โดยใช้ Padlet.com

ในการทำกิจกรรมกลุ่มนักเรียนจะต้องระดมสมอง ความร่วมมือกันในกลุ่ม โดยในส่วนนี้ครูผู้สอนได้สร้างกลุ่มของกระดานไวท์บอร์ดออนไลน์ เพื่อให้ทุกคนภายในกลุ่มได้มีส่วนร่วมในการศึกษาและเปลี่ยนความรู้ตามหัวข้อที่ได้ศึกษา ข้อดี สะดวกในการเขียนอธิบาย ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา ง่ายในการดูข้อมูลย้อนหลัง และการจัดการข้อมูล รายวิชาการสร้างงานกราฟิก 1/2560 ภาพกิจกรรม