Category: ศึกษาดูงาน/อบรม

0

ศึกษาการจัดการเรียนรู้ผู้พิการทางสายตา ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ 30-7-60

30 ก.ค. 60 คณะป.บัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 16 กลุ่ม 2 และ 3 ร่วมศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้พิการทางสายตา ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี

0

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูเชิงระบบ

27-28 ธันวาคม 2559 ทางมหาวิทายาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดอบรมการพัฒนาศักยภาพครูเชิงระบบ โดยเส้นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ศตวรรษที่ 21

0

ศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

27 ม.ค. 2560 ข้าพเจ้าได้เดินทางไปศึกษาดูงาน จากการเรียน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 

0

ศึกษาดูงาน “โรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ” โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ จ.ตรัง

ศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ ณ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ จ.ตรัง วันที่ 9 เมษายน 2560