Category: ว31294 การตัดต่อวิดีโอ

การเขียนสตอรี่บอร์ด 0

การเขียนสตอรี่บอร์ด

ความหมายของสตอรี่บอร์ด (Story Board) สตอรี่บอร์ด (Story Board) คือการเขียนกรอบแสดงเรื่องราวที่สมบูรณ์ของภาพยนตร์หรือหนังแต่ละเรื่อง โดยมีการแสดงรายละเอียดที่จะปรากฏในแต่ละฉากหรือแต่ละหน้าจอ เช่น ข้อความ ภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียงดนตรี เสียงพูดและแต่ละอย่างนั้นมีลำดับของการปรากฏว่าอะไรจะปรากฏขึ้นก่อน-หลัง อะไรจะปรากฏพร้อมกัน เป็นการออกแบบอย่างละเอียดในแต่ละหน้าจอก่อนที่จะลงมือสร้างเอนิเมชันหรือ หนังขึ้นมาจริงๆ • Storyboard คือ การสร้างภาพให้เห็นลำดับขั้นตอนตามเนื้อเรื่องที่ต้องการ โดยเฉพาะภาพเคลื่อนไหว • รายละเอียดที่ควรมีใน Storyboard ได้แก่ คำอธิบายแต่ละสื่อที่ใช้ (ข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง วีดิโอ) หลักการเขียนสตอรี่บอร์ด           รูปแบบของสตอรี่บอร์ด จะประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนภาพกับส่วนเสียง โดยปกติการเขียนสตอรี่บอร์ด ก็จะวาดภาพในกรอบสี่เหลี่ยม...

บทที่ 1 พื้นฐานวิดีโอ – ความรู้พื้นฐานวิดีโอ 0

บทที่ 1 พื้นฐานวิดีโอ – ความรู้พื้นฐานวิดีโอ

สรุปบทเรียนเรื่องพื้นฐานวิดีโอด้วยกระดานสนทนาออนไลน์ Padlet 1. วีดิโอ (Video)คือ อะไร ? 2. สรุปชนิดวีดิโอ อนาล็อก และดิจิทัล 3. Frame Rate (เฟรมเรท) fps คือ อะไร ? 4. สรุป คุณภาพ ความละเอียดของวีดิโอ 5. สรุป ไฟล์ วีดิโอ กับการใช้งาน 6. สรุปการนำวีดิโอไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ 7. สรุปการนำวีดิโอไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

0

บทที่ 0 บทนำ – การตัดต่อวิดีโอ

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม วิชา ว31294 การตัดต่อวิดีโอ                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/6 เวลา  40  ชั่วโมง      สอนโดย นายสมศักดิ์  เล้าหิน

0

บทที่ 0 ข้อตกลงการเรียน – การตัดต่อวิดีโอ 4/6

รหัสวิชา :  ว31294 ชื่อวิชา :  การตัดต่อวิดีโอ                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/6 เวลา  80  ชั่วโมง      สอนโดย นายสมศักดิ์  เล้าหิน