About

 

ชื่อ นายสมศักดิ์  เล้าหิน            เชื้อชาติ   ไทย       สัญชาติ  ไทย                   ศาสนา  พุทธ

เกิดวันที่ 9 ธันวาคม 2529

เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง   ครูผู้ช่วย

โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต13

เมื่อวันที่  12 ธันวาคม  2559

E-mail : bill_krabi@hotmail.com