krubill.com Blog

1.5 การเขียนวัตถุประสงค์ ขอบเขต และประโยชน์ของการทำโครงงาน 0

1.5 การเขียนวัตถุประสงค์ ขอบเขต และประโยชน์ของการทำโครงงาน

การเขียนสตอรี่บอร์ด – โปรแกรมออนไลน์ 0

การเขียนสตอรี่บอร์ด – โปรแกรมออนไลน์

ตัวอย่างการใช้โปรแกรมสร้างสตอรี่บอร์ดออนไลน์   เว็บไซต์ https://www.storyboardthat.com

การเขียนสตอรี่บอร์ด 0

การเขียนสตอรี่บอร์ด

ความหมายของสตอรี่บอร์ด (Story Board) สตอรี่บอร์ด (Story Board) คือการเขียนกรอบแสดงเรื่องราวที่สมบูรณ์ของภาพยนตร์หรือหนังแต่ละเรื่อง โดยมีการแสดงรายละเอียดที่จะปรากฏในแต่ละฉากหรือแต่ละหน้าจอ เช่น ข้อความ ภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียงดนตรี เสียงพูดและแต่ละอย่างนั้นมีลำดับของการปรากฏว่าอะไรจะปรากฏขึ้นก่อน-หลัง อะไรจะปรากฏพร้อมกัน เป็นการออกแบบอย่างละเอียดในแต่ละหน้าจอก่อนที่จะลงมือสร้างเอนิเมชันหรือ หนังขึ้นมาจริงๆ • Storyboard คือ การสร้างภาพให้เห็นลำดับขั้นตอนตามเนื้อเรื่องที่ต้องการ โดยเฉพาะภาพเคลื่อนไหว • รายละเอียดที่ควรมีใน Storyboard ได้แก่ คำอธิบายแต่ละสื่อที่ใช้ (ข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง วีดิโอ) หลักการเขียนสตอรี่บอร์ด           รูปแบบของสตอรี่บอร์ด จะประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนภาพกับส่วนเสียง โดยปกติการเขียนสตอรี่บอร์ด ก็จะวาดภาพในกรอบสี่เหลี่ยม...

0

กิจกรรม 1.3 พัฒนาแนวคิดพิชิตปัญหา

  กิจกรรม 1. ระบุปัญหาและตีความปัญหา What: ปัญหาของสถานการณ์คืออะไร Why : ทำไม/สาเหตุใดจึงเกิดปัญหานี้ขึ้น When: ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อใด Where: ปัญหานี้เกิดขึ้นที่ใด Who: บุคคล/กลุ่มบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา 2. การพัฒนาแนวคิด จะแก้ปัญหาอย่างไร ? 3. การสร้างแนวทางการแก้ปัญหา สร้างต้นแบบ และทดสอบ นำผลและข้อมูลย้อนกลับมาปรับปรุง    

กิจกรรม 1.2 สร้างอย่างมีความรู้ 0

กิจกรรม 1.2 สร้างอย่างมีความรู้

จากหนังสือ หน้า 4 – 7 1 2 3 4 5 กิจกรรม 1 คำชี้แจง : ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ลงในสมุด คำถาม  นักเรียนเลือกสิ่งที่นักเรียนสนใจ (ด้านบน) มา 1 เรื่อง สิ่งที่นักเรียนสนใจ จากข้อ 1 จำเป็นต้องอาศัยความรู้พื้นฐานเกี่ยวข้องกับสาระวิชา ทฤษฎี หลักการ ด้านใดบ้าง เพื่อให้ประสบผลสำเร็จในการสร้าง หากผู้สร้างขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระวิชา ทฤษฎี หลักการเหล่านั้นแล้ว จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการสร้างหรือการใช้งานนวัตกรรมอย่างไร กิจกรรม...

การเขียนที่มาและความสำคัญของโครงงาน 0

การเขียนที่มาและความสำคัญของโครงงาน

ตัวอย่างการเขียนที่มาและความสำคัญ  การเขียนที่มาและความสำคัญ คือ การอธิบายให้กระจ่างชัดว่าทำไม   ต้องทำ ทำแล้วได้อะไร หากไม่ทำจะเกิดผลเสียอย่างไร ซึ่งมีหลักการเขียนคล้ายการเขียนเรียงความ ทั่ว ๆ ไป คือ มีคำนำ เนื้อเรื่อง และสรุป แนวการเขียนแบบที่ 1                     ส่วนที่ 1 คำนำ :      เป็นการบรรยายถึงนโยบาย...

การคิดเลือกหัวข้อและตั้งชื่อโครงงาน 0

การคิดเลือกหัวข้อและตั้งชื่อโครงงาน

ขั้นตอนที่ 1 การคิดเลือกหัวเรื่องและตั้งชื่อโครงงาน

10 ขั้นตอนการทำโครงงานอย่างง่าย 0

10 ขั้นตอนการทำโครงงานอย่างง่าย

ขั้นตอนการทำโครงงานอย่างง่าย 1. กำหนดแนวทางการทำโครงงานจากการสังเกตจากสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 2. ระบุจุดมุ่งหมายของโครงงานในรูปของปัญหา การระบุปัญหาคือ การศึกษาสถานการณ์ ข้อเท็จจริง อาจอยู่ในรูปของข้อความ เพลง ตาราง กราฟ รูปภาพ ตามที่กำหนดให้ หรือตามความสนใจ 3. ค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อโครงงาน จากหนังสือ ตำรา เอกสาร บทความ อินเทอร์เน็ต วารสารต่างๆ หรือค้นหาจากงานวิจัยที่ผู้วิจัยไว้แล้ว 4. ตั้งสมมติฐาน คือ การคาดคะเนคำตอบล่วงหน้า ก่อนทำการทดลอง โดยการสังเกต ความรู้ หรือประสบการณ์เดิมเป็นพื้นฐาน 5. ออกแบบวิธีดำเนินการทำโครงงานอย่างละเอียด...

กิจกรรม 1.1 สำรวจก่อนสร้าง 0

กิจกรรม 1.1 สำรวจก่อนสร้าง

กิจกรรม 1.1 สำรวจก่อนสร้าง เทคโนโลยีใน ชีวิตประจำาวัน ถูกคิดค้นขึ้นจากสาเหตุใดบ้าง